ÁSZF

VMG Yachting Kft.
Általános Szerződéses Feltételek

1. A szerződés létrejötte
1.1. A szolgáltatási szerződés a megrendelő és a VMG Yachting Kft. között a szolgáltatási szerződés egyedi feltételeinek és a jelen általános szerződési feltételeknek aláírásával jön létre.
1.2. A jelen általános szerződési feltételek kizárólag a felek által aláírt egyedi feltételei együtt, az egyedi feltételekben meghatározottak szerint érvényesek.

2. Az szolgáltatástartalma
2.1. A VMG Yachting Kft. a szolgáltatási szerződés aláírásával vállalja, hogy az egyedi feltételekben meghatározott útvonalterv alapján, az ott meghatározott vitorlás hajóval, az egyedi feltételekben meghatározott beszállási hely és időpont, valamint kiszállási hely és időpont között a Résztvevő(ill. a Résztvevő által befizetett természetes személyek) számára biztosítja hajóval történő vitorlázás, illetve vitorlás szabadidő sporttevékenység lehetőségét.
2.2. A VMG Yachting Kft. vállalja, hogy az egyedi feltételekben meghatározott beszállási helyen és időben a résztvevő személyek beszállását biztosítja.
2.3. A Résztvevő vállalja, hogy az egyedi feltételekben meghatározott beszállási helyen és időben megjelenik. Amennyiben a Résztvevő cég, akkor köteles gondoskodni arról, hogy a résztvevő személyek egyedi feltételekben meghatározott beszállási helyen és időben megjelenjenek.
2.4. A VMG Yachting Kft. biztosítja a hajó vezetéséhez a megfelelő képesítéssel és tapasztalattal rendelkező hajóvezetőt, valamint minden résztvevő személy számára egy fekvőhelyet a hajó valamely kabinjában, továbbá a konyha és a mellékhelyiségek használatát. A Résztvevő vállalja, (cég esetében pedig gondosodik arról és felelősséggel tartozik azért, hogy a résztvevő személyek) a hajón, vitorlázás során a hajóvezető élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzetben kiadott parancsait a betartják és végrehajtják.

3. Úti okmányok beszerzése
3.1. A kiutazáshoz szükséges úti okmány beszerzéséről a résztvevő személy gondoskodik. A résztvevő személy köteles az adott országokra vonatkozó mindenkori útlevél-, esetleges vízum-, vám- és devizaszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából eredő károk a résztvevő személyt terhelik.
3.2. A VMG Yachting Kft. a szolgáltatási szerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatja a Résztvevőt az őt terhelő adatszolgáltatási kötelezettségekről, pl. személyzeti jegyzék (crewlist) és az ezzel kapcsolatos határidőkről. A határidők elmulasztása miatt meg nem valósuló szolgáltatásért, valamint ennek felmerülő költségeiért a megrendelő tartozik felelősséggel.

4. A Résztvevő által fizetendő teljes díj
4.1. A Résztvevő által fizetendő teljes díj – eltérő kikötés hiányában – magában foglalja a Résztvevő által igénybe vett szolgáltatások díját, és magában foglalja a szervezési díjat is, továbbá a külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek forintban meghatározott összegét.
4.2. A részvételi díj nem tartalmazza a beszállási helyre történő odautazás valamint a kiszállási helyről történő hazautazás költségét.  A beszállási helyre történő odautazást valamint a kiszállási helyről történő hazautazást a Résztvevő egyénileg intézi, saját költségén.
4.3. A részvételi díjba benne foglalt és a részvételi díj által nem tartalmazott költségeket az egyedi feltételek tartalmazzák.

5. A Résztvevő által fizetendő teljes díj befizetésének határideje
5.1. A részvételi díj megfizetésének ütemezését az egyedi feltételek tartalmazzák.
5.2. Amennyiben a Résztvevő az egyedi feltételek szerinti fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, a Ptk-ben meghatározott mindenkori késedelmi kamat fizetésére köteles.
5.3. Amennyiben a Résztvevő a fizetési  kötelezettsége teljesítésével 8 (nyolc) napot meghaladó késedelembe esik, a VMG Yachting Kft. jogosult a szolgáltatási szerződéstől elállni. A Résztvevő ebben az esetben köteles a VMG Yachting Kft.-nek a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített kötbért – az itt szabályozott módon és mértékben – a VMG Yachting Kft. írásbeli felhívására megfizetni. A kötbér összege a más esetlegesen megfizetett díjrészletbe beszámítható.

6. A Résztvevő  által fizetendő kötbér
A Résztvevő jogosult a szolgáltatási szerződéstől elállni (azaz az Eseményen történő részvételt lemondani). Ha azonban a Résztvevő
b.    az Esemény megkezdése előtti 40. (negyvenedik) napig áll el a szolgáltatási szerződéstől  a részvételi díj 50 %-át tartozik kötbér címén megfizetni
c.    az Esemény megkezdése előtti 40. (negyvenedik) napot követően áll el a szolgáltatási szerződéstől  a részvételi díj 100 %-át tartozik kötbér címén megfizetni
kivéve, ha az egyedi szolgáltatási szerződés másként rendelkezik.

7. A szolgáltatás tárgyának módosítása
7.1. Ha a VMG Yachting Kft. az Esemény lényeges feltételét az Esemény megkezdésének időpontja előtt, rajta kívül álló okból kívánja módosítani, köteles erről a Résztvevőt haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben a Résztvevő elállhat a szerződéstől, vagy ha elfogadja a változtatásokat a részvételi díjváltozásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést. A Résztvevő a döntéséről köteles a VMG Yachting Kft-t írásban haladéktalanul tájékoztatni.
7.2. Amennyiben a Résztvevő a lényeges változás közlésétől számított 3 (három) napon belül elállási szándékát nem jelenti be, ezt úgy kell tekinteni, hogy elállási jogával nem kíván élni, a szerződésmódosítást elfogadta.
7.3. A VMG Yachting Kft. egyebekben jogosult az Esemény nem lényeges feltételeit (pl. de nem kizárólagosan a beszállás és kiszállás helye stb.) saját hatáskörében módosítani, és arról a Résztvevőt megfelelő módon és megfelelő határidőben tájékoztatni. Az Esemény nem lényeges feltételének módosítása  a szolgáltatási szerződés és a részvételi díj módosítását nem eredményezi.

8. VMG Yachting Kft. elállása a szerződéstől
8.1. A VMG Yachting Kft. legkésőbb az Esemény kezdő időpontja előtt írásban tett nyilatkozattal elállhat a szolgáltatási szerződéstől.
8.2. Ha a VMG Yachting Kft. nem a Résztvevő érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől,
a)    a Résztvevő az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására a VMG Yachting Kft.-nek lehetősége van, vagy
b)    ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nincs lehetősége, vagy a Résztvevő a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, VMG Yachting Kft. köteles a teljes, addig az időpontig befizetett díj azonnali visszafizetésére.
8.3. A jelen pontban meghatározott esetben a VMG Yachting Kft. a fent írtak teljesítésén túl további kötelezettséggel nem tartozik a Résztvevő felé és a további kártérítési kötelezettségét (különös tekintettel a következményi károkra) kifejezetten kizárja.

9. A VMG Yachting Kft. felelőssége
9.1. Az szolgáltatási szerződésben vállalt szolgáltatásnak az egyedi feltételekben és a jelen általános szerződési feltételekben meghatározottak szerinti teljesítéséért a VMG Yachting Kft. felelősséggel tartozik.
9.2. A Résztvevő a szolgáltatási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását a VMG Yachting Kft.-vel és a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felel.
9.3. A VMG Yachting Kft. felelősséggel tartozik a szolgáltatási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen, de nem kizárólagosan:
a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok a Résztvevő, vagy a résztvevő természetes személyek magatartására vezethetők vissza
b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki a szolgáltatási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a VMG Yachting Kft. ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) vis maior esetén.
A b) és c) pont esetében a VMG Yachting Kft. köteles segítséget nyújtani a résztvevő személyeknek, ha nehézségei támadnak.
9.4. Vis maiornak tekintendő különösen, de nem kizárólagosan a sztrájk, háborús és politikai konfliktus, közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó, hatósági intézkedése, szélsőséges időjárási jelenségek (pl. váratlan nem előre jelzett nagy erejű vihar, ciklon, hurrikán, tájfun, cunami, stb.) a vitorláshajó olyan mértékű meghibásodása, amely a továbbhaladását nem teszi lehetővé, előre nem látható – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot – veszélyeztető egyéb külső körülmények.
9.5. A VMG Yachting Kft. a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.
9.6. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a résztvevő személyek poggyászának őrizetéről maga gondoskodik, a VMG Yachting Kft. a résztvevő személyek poggyászában keletkezett károkért felelősséget nem vállal.
9.7. A Résztvevő a jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával tudomásul veszi, hogy VMG Yachting Kft. szolgáltatási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége a szolgáltatási díj (a részvételi díj) összegében maximált. A VMG Yachting Kft. a szolgáltatási szerződés nem-teljesítésével vagy hibás teljesítésével összefüggő kártérítési felelősségéből a következményi károkra vonatkozó felelősségét kifejezetten kizárja.

10. Résztvevő (és résztvevő személyek) felelőssége
10.1. A VMG Yachting Kft. az Esemény megkezdésekor biztonsági eligazítást tart.  A résztvevő természetes személy köteles az Esemény teljes időtartama alatt a biztonsági eligazításban foglaltak maradéktalan betartására. A VMG Yachting Kft. haladéktalanul felbontja a szerződést, ha a résztvevő természetes személy nem tartja magát az szerződésben foglaltakhoz, illetve magatartásával – figyelmeztetés ellenére is – zavarja a program menetét vagy a többi hajóstúra résztvevőinek nyugalmát. Ilyen esetben az igénybe nem vett szolgáltatások után kártérítés nem igényelhető.
10.2. A résztvevő természetes személy köteles megtéríteni a hajóban, annak felszerelési tárgyaiban és tartozékaiban általa okozott kárt.
10.3. Amennyiben a hajóban keletkezett kár (ideértve a felszerelésben bekövetkezett hiányt is) bizonyíthatóan egy vagy több résztvevő személy magatartására vezethető vissza, a kártérítési kötelezettségük beszámítható az egyedi feltételek szerint megfizetett kaució általuk nyújtott arányos részébe. Amennyiben a kauciónak az érintett résztvevő természetes személy(ek) általuk megfizetett összege a kár összegét nem fedezi, a kárt okozó résztvevő természetes személy az azt meghaladó összeget köteles megfizetni.
10.4. Amennyiben a hajóban keletkezett kár (ideértve a felszerelésben bekövetkezett hiányt is) nem egy vagy több résztvevő személy, vagy külső harmadik személy magatartására vezethető vissza, akkor a kárral érintett hajón lévő  résztvevő személyek egyetemlegesen felelnek a bekövetkezett kárért, elsődlegesen az általuk az érintett hajóra vonatkozóan az egyedi feltételek szerint megfizetett fizetett kaució összegének erejéig. Amennyiben a hajóban ezt meghaladó összegű kár keletkezik, és annak megtérítését a hajó tulajdonosa a VMG Yachting Kft-től követeli, a résztvevő természetes személyek kötelesek a kauciót meghaladó összeget is megtéríteni.
10.5. Az Esemény során a résztvevő természetes személyek által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül a résztvevő természetes személy tartozik felelősséggel.
10.6. Amennyiben a Résztvevő, mint szerződő fél cég, köteles biztosítani azt, hogy az általa befizetett résztvevő természetes személyek a jelen 10. pontban foglalt előírásokat megismerjék, és felelősséggel tartozik abban az esetben, ha a résztvevő személyek ezeket az előírásokat nem tartják be. A cég Résztvevő a kauciót meghaladó, vagy harmadik személynek okozott károknak az általa befizetett résztvevő természetes személyek általi megtérítéséért készfizető kezességet vállal.
10.7. A jelen 10.pontban hivatkozott kaució alatt azt az összeget értjük, amely óvadék jogcímén letétbe helyezendő a hajó bérbeadójának az érintett hajó bérbevételének feltételeként.
10.8. A Résztvevő köteles érvényes Európai Egészségbiztosítási Kártyával és/vagy baleset biztosítással rendelkezni az utazás időpontjára, vagy tudomásul veszi, hogy az esetlegesen felmerülő orvosi, kórházi ellátási költségeket saját maga rendezi.

11. Vegyes rendelkezések
11.1. A jelen általános szerződési feltételekben  nagybetűvel írt fogalmak jelentése megegyezik az egyedi feltételekben definiált  jelentéssel.  A „Résztvevő” alatt minden esetben a szerződő fél értendő, ugyanakkor a „résztvevő természetes személyek” alatt az Eseményen ténylegesen részt vevő magánszemélyek értendőek, megkülönböztetve a cégként szerződő Résztvevőtől.
11.2. Amennyiben a szolgáltatási szerződés teljesítésével összefüggésben bármely nyilatkozat vagy értesítés írásban teendő meg és azt (i) személyesen, (ii) ajánlott-tértivevényes levél útján, (iii) futárral, (iv) e-mail útján kell eljuttatni az egyedi feltétekben meghatározott címekre. A szolgáltatási szerződés megszűnését eredményező nyilatkozatok kizárólag eredeti, cégszerűen aláírt formában, és a fenti (i), (ii) vagy (III) pontok szerinti módon eljuttatva alkalmasak joghatás kiváltására. Az ajánlott-tértivevényes levél útján küldött nyilatkozat vagy értesítés a másodszeri sikertelen kézbesítést követő napon kézbesítettnek tekintendő.
11.3. Amennyiben valamelyik fél a szolgáltatási szerződésben meghatározott jogait nem gyakorolja haladéktalanul, az nem jelenti az adott jog gyakorlásáról történő lemondást, és nem jogosítja fel a szerződésszegő Felet annak vélelmezésére, hogy ez a tűrés bármely kötelezettségeinek módosítását vagy törlését jelenti.
11.4. A Felek megállapodnak, hogy bármely semmisnek vagy érvénytelennek bizonyult rendelkezést helyettesítenek egy olyan érvényes rendelkezéssel, amely gazdasági hatásait tekintve a lehető leginkább megfelel a helyettesítendő rendelkezésnek és a Felek abban kifejezett szándékának.

Záradék:
Alulírott Megrendelő kijelentem, hogy az ÁSZF-nak a VMG Yachting Kft. felelősségvállalását tartalmazó pontjára vonatkozóan külön is figyelemfelhívó tájékoztatásban részesültem és ezt követően azt kifejezetten elfogadom.

 

Dátum: Dátum:

VMG Yachting Kft.

__________________________

Szervező

képv.: Radivojevics Krisztián ügyvezető

__________________________

Résztvevő

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:________________________________

 

Név:________________________________

 

Lakcím:_____________________________

 

Lakcím:__________________________________
Szi.g. szám:__________________________

 

Sz.ig. szám:__________________________