ÁSZF

Ocean Sailing SE
Általános Szerződési Feltételek

 1. A szerződés létrejötte

1.1. A szolgáltatási szerződés a Résztvevő és az Ocean Sailing SE között a szolgáltatási szerződés egyedi feltételeinek és a jelen általános szerződési feltételeknek elfogadásával jön létre.

1.2. A jelen általános szerződési feltételek a felek által szóban kötött megállapodás alapján, vagy a szóbeli megállapodást utólag írásba foglalt és aláírt szerződés egyedi feltételeivel együtt, az egyedi feltételekben meghatározottak szerint érvényesek.

 1. Az szolgáltatás tartalma

2.1. Az Ocean Sailing SE a szolgáltatási szerződés aláírásával vállalja, hogy az egyedi feltételekben meghatározott útvonalterv alapján, az ott meghatározott vitorlás hajóval, az egyedi feltételekben meghatározott beszállási hely és időpont, valamint kiszállási hely és időpont között a Résztvevő (ill. a Résztvevő által befizetett természetes személyek) számára biztosítja hajóval történő vitorlázás, illetve vitorlás szabadidő sporttevékenység lehetőségét.

2.2. Az Ocean Sailing SE vállalja, hogy az egyedi feltételekben meghatározott beszállási helyen és időben a résztvevő személyek beszállását biztosítja.

2.3. A Résztvevő vállalja, hogy az egyedi feltételekben meghatározott beszállási helyen és időben megjelenik. Amennyiben a Résztvevő egy cég, akkor köteles gondoskodni arról, hogy a résztvevő személyek egyedi feltételekben meghatározott beszállási helyen és időben megjelenjenek.

2.4. Az Ocean Sailing SE biztosítja a hajó vezetéséhez a megfelelő képesítéssel és tapasztalattal rendelkező hajóvezetőt, valamint minden résztvevő személy számára egy fekvőhelyet a hajó valamely kabinjában, továbbá a konyha és a mellékhelyiségek használatát. A Résztvevő vállalja, (cég esetében pedig gondoskodik arról és felelősséggel tartozik azért, hogy a résztvevő személyek) a hajón, vitorlázás során a hajóvezető élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzetben kiadott parancsait a betartják és végrehajtják.

 1. Úti okmányok beszerzése

3.1. A kiutazáshoz szükséges úti okmány beszerzéséről a résztvevő személy gondoskodik. A résztvevő személy köteles az adott országokra vonatkozó mindenkori útlevél-, esetleges vízum-, vám- és devizaszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából eredő károk a résztvevő személyt terhelik.

3.2. Az Ocean Sailing SE a szolgáltatási szerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatja a Résztvevőt az őt terhelő adatszolgáltatási kötelezettségekről, pl. személyzeti jegyzék (crewlist) és az ezzel kapcsolatos határidőkről.
A határidők elmulasztása miatt meg nem valósuló szolgáltatásért, valamint ennek felmerülő költségeiért a megrendelő tartozik felelősséggel.

 1. A Résztvevő által fizetendő teljes díj

4.1. A Résztvevő által fizetendő teljes díj – eltérő kikötés hiányában – magában foglalja a Résztvevő által igénybe vett szolgáltatások díját, és magában foglalja a szervezési díjat is, továbbá a külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek forintban meghatározott összegét.

4.2. A részvételi díj nem tartalmazza a beszállási helyre történő odautazás valamint a kiszállási helyről történő hazautazás költségét.  A beszállási helyre történő odautazást valamint a kiszállási helyről történő hazautazást a Résztvevő egyénileg intézi, saját költségén.

4.3. A részvételi díjba benne foglalt és a részvételi díj által nem tartalmazott költségeket az egyedi feltételek tartalmazzák.

 1. A Résztvevő által fizetendő teljes díj befizetésének határideje

5.1. A részvételi díj megfizetésének ütemezését az egyedi feltételek tartalmazzák.

5.2. Amennyiben a Résztvevő az egyedi feltételek szerinti fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, a Ptk-ban meghatározott mindenkori késedelmi kamat fizetésére köteles.

5.3. Amennyiben a Résztvevő a fizetési kötelezettsége teljesítésével 8 (nyolc) napot meghaladó késedelembe esik, az Ocean Sailing SE jogosult a szolgáltatási szerződéstől elállni. A Résztvevő ebben az esetben köteles az Ocean Sailing SE-nek a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített kötbért – az itt szabályozott módon és mértékben – az Ocean Sailing SE írásbeli felhívására megfizetni. A kötbér összege a már esetlegesen megfizetett díjrészletbe beszámítható.

 1. A Résztvevő által fizetendő kötbér

A Résztvevő jogosult a szolgáltatási szerződéstől elállni (azaz az Eseményen történő részvételt lemondani). Ha azonban a Résztvevő

6.1. az Esemény megkezdése előtti 40. (negyvenedik) napig áll el a szolgáltatási szerződéstől, a részvételi díj 50 %-át tartozik kötbér címén megfizetni;

6.2. az Esemény megkezdése előtti 40. (negyvenedik) napot követően áll el a szolgáltatási szerződéstől a részvételi díj 100 %-át tartozik kötbér címén megfizetni

kivéve, ha az egyedi szolgáltatási szerződés másként rendelkezik.

 1. A szolgáltatás tárgyának módosítása

7.1. Ha az Ocean Sailing SE az Esemény lényeges feltételét az Esemény megkezdésének időpontja előtt, rajta kívül álló okból kívánja módosítani, köteles erről a Résztvevőt haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben a Résztvevő elállhat a szerződéstől, vagy ha elfogadja a változtatásokat a részvételi díjváltozásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést. A Résztvevő a döntéséről köteles az Ocean Sailing SE-t írásban haladéktalanul tájékoztatni.

7.2. Amennyiben a Résztvevő a lényeges változás közlésétől számított 3 (három) napon belül elállási szándékát nem jelenti be, ezt úgy kell tekinteni, hogy elállási jogával nem kíván élni, a szerződésmódosítást elfogadta.

7.3. Az Ocean Sailing SE egyebekben jogosult az Esemény nem lényeges feltételeit (pl. de nem kizárólagosan a beszállás és kiszállás helye stb.) saját hatáskörében módosítani, és arról a Résztvevőt megfelelő módon és megfelelő határidőben tájékoztatni. Az Esemény nem lényeges feltételének módosítása a szolgáltatási szerződés és a részvételi díj módosítását nem eredményezi.

 1. Ocean Sailing SE elállása a teljesítéstől

8.1. Az Ocean Sailing SE legkésőbb az Esemény kezdő időpontja előtt írásban tett nyilatkozattal elállhat a szolgáltatás teljesítésétől.

8.2. Ha az Ocean Sailing SE nem a Résztvevő érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől,

 1. a)    a Résztvevő az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Ocean Sailing SE.-nek lehetősége van, vagy
 2. b)    ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nincs lehetősége, vagy a Résztvevő a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Ocean Sailing SE köteles a teljes, addig az időpontig befizetett díj azonnali visszafizetésére.

8.3. A jelen pontban meghatározott esetben az Ocean Sailing SE a fent írtak teljesítésén túl további kötelezettséggel nem tartozik a Résztvevő felé és a további kártérítési kötelezettségét (különös tekintettel a következményi károkra) kifejezetten kizárja.

 1. Az Ocean Sailing SE felelőssége

9.1. Az szolgáltatási szerződésben vállalt szolgáltatásnak az egyedi feltételekben és a jelen általános szerződési feltételekben meghatározottak szerinti teljesítéséért az Ocean Sailing SE felelősséggel tartozik.

9.2. A Résztvevő a szolgáltatási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az Ocean Sailing SE-vel és a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felel.

9.3. Az Ocean Sailing SE felelősséggel tartozik a szolgáltatási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen, de nem kizárólagosan:

 1. a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok a Résztvevő, vagy a résztvevő természetes személyek magatartására vezethetők vissza
 2. b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki a szolgáltatási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Ocean Sailing SE ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
 3. c) vis maior esetén.

A b) és c) pont esetében az Ocean Sailing SE köteles segítséget nyújtani a résztvevő személyeknek, ha nehézségei támadnak.

9.4. Vis maiornak tekintendő különösen, de nem kizárólagosan a sztrájk, háborús és politikai konfliktus, közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó, hatósági intézkedése, szélsőséges időjárási jelenségek (pl. váratlan nem előre jelzett nagy erejű vihar, ciklon, hurrikán, tájfun, cunami, stb.) a vitorláshajó olyan mértékű meghibásodása, amely a továbbhaladását nem teszi lehetővé, előre nem látható – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot – veszélyeztető egyéb külső körülmények.

9.5. Az Ocean Sailing SE a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.

9.6. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a résztvevő személyek poggyászának őrizetéről maga gondoskodik, az Ocean Sailing SE a résztvevő személyek poggyászában keletkezett károkért felelősséget nem vállal.

9.7. A Résztvevő a jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával tudomásul veszi, hogy az Ocean Sailing SE szolgáltatási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége a szolgáltatási díj (a részvételi díj) összegében maximált. Az Ocean Sailing SE a szolgáltatási szerződés nem-teljesítésével vagy hibás teljesítésével összefüggő kártérítési felelősségéből a következményi károkra vonatkozó felelősségét kifejezetten kizárja.

 1. Résztvevő (és résztvevő személyek) felelőssége

10.1. Az Ocean Sailing SE az Esemény megkezdésekor biztonsági eligazítást tart.  A résztvevő természetes személy köteles az Esemény teljes időtartama alatt a biztonsági eligazításban foglaltak maradéktalan betartására. Az Ocean Sailing SE haladéktalanul felbontja a szerződést, ha a résztvevő természetes személy nem tartja magát az szerződésben foglaltakhoz, illetve magatartásával – figyelmeztetés ellenére is – zavarja a program menetét vagy a többi hajóstúra résztvevőinek nyugalmát. Ilyen esetben az igénybe nem vett szolgáltatások után kártérítés nem igényelhető.

10.2. A résztvevő természetes személy köteles megtéríteni a hajóban, annak felszerelési tárgyaiban és tartozékaiban általa okozott kárt.

10.3. Amennyiben a hajóban keletkezett kár (ideértve a felszerelésben bekövetkezett hiányt is) bizonyíthatóan egy vagy több résztvevő személy magatartására vezethető vissza, a kártérítési kötelezettségük beszámítható az egyedi feltételek szerint megfizetett kaució általuk nyújtott arányos részébe. Amennyiben a kauciónak az érintett résztvevő természetes személy(ek) általuk megfizetett összege a kár összegét nem fedezi, a kárt okozó résztvevő természetes személy az azt meghaladó összeget köteles megfizetni.

10.4. Amennyiben a hajóban keletkezett kár (ideértve a felszerelésben bekövetkezett hiányt is) nem egy vagy több résztvevő személy, vagy külső harmadik személy magatartására vezethető vissza, akkor a kárral érintett hajón lévő résztvevő személyek egyetemlegesen felelnek a bekövetkezett kárért, elsődlegesen az általuk az érintett hajóra vonatkozóan az egyedi feltételek szerint megfizetett fizetett kaució összegének erejéig. Amennyiben a hajóban ezt meghaladó összegű kár keletkezik, és annak megtérítését a hajó tulajdonosa az Ocean Sailing SE-től követeli, a résztvevő természetes személyek kötelesek a kauciót meghaladó összeget is megtéríteni.

10.5. Az Esemény során a résztvevő természetes személyek által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül a résztvevő természetes személy tartozik felelősséggel.

10.6. Amennyiben a Résztvevő, mint szerződő fél cég, köteles biztosítani azt, hogy az általa befizetett résztvevő természetes személyek a jelen 10. pontban foglalt előírásokat megismerjék, és felelősséggel tartozik abban az esetben, ha a résztvevő személyek ezeket az előírásokat nem tartják be. A cég Résztvevő a kauciót meghaladó, vagy harmadik személynek okozott károknak az általa befizetett résztvevő természetes személyek általi megtérítéséért készfizető kezességet vállal.

10.7. A jelen 10.pontban hivatkozott kaució alatt azt az összeget értjük, amely óvadék jogcímén letétbe helyezendő a hajó bérbeadójának az érintett hajó bérbevételének feltételeként.

10.8. A Résztvevő köteles érvényes Európai Egészségbiztosítási Kártyával és/vagy baleset biztosítással rendelkezni az utazás időpontjára, vagy tudomásul veszi, hogy az esetlegesen felmerülő orvosi, kórházi ellátási költségeket saját maga rendezi.

 1. Adatkezelés

Az Ocean Sailing SE a személyes adatok kezelését az 1. sz. mellékletben található Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint végzi.

 1. Vegyes rendelkezések

11.1. A jelen általános szerződési feltételekben nagybetűvel írt fogalmak jelentése megegyezik az egyedi feltételekben definiált jelentéssel.  A „Résztvevő” alatt minden esetben a szerződő fél értendő, ugyanakkor a „résztvevő természetes személyek” alatt az Eseményen ténylegesen részt vevő magánszemélyek értendőek, megkülönböztetve a cégként szerződő Résztvevőtől.

11.2. Amennyiben a szolgáltatási szerződés teljesítésével összefüggésben bármely nyilatkozat vagy értesítés írásban teendő meg és azt (i) személyesen, (ii) ajánlott-tértivevényes levél útján, (iii) futárral, (iv) e-mail útján kell eljuttatni az egyedi feltétekben meghatározott címekre. A szolgáltatási szerződés megszűnését eredményező nyilatkozatok kizárólag eredeti, cégszerűen aláírt formában, és a fenti (i), (ii) vagy (III) pontok szerinti módon eljuttatva alkalmasak joghatás kiváltására. Az ajánlott-tértivevényes levél útján küldött nyilatkozat vagy értesítés a másodszeri sikertelen kézbesítést követő napon kézbesítettnek tekintendő.

11.3. Amennyiben valamelyik fél a szolgáltatási szerződésben meghatározott jogait nem gyakorolja haladéktalanul, az nem jelenti az adott jog gyakorlásáról történő lemondást, és nem jogosítja fel a szerződésszegő Felet annak vélelmezésére, hogy ez a tűrés bármely kötelezettségeinek módosítását vagy törlését jelenti.

11.4. A Felek megállapodnak, hogy bármely semmisnek vagy érvénytelennek bizonyult rendelkezést helyettesítenek egy olyan érvényes rendelkezéssel, amely gazdasági hatásait tekintve a lehető leginkább megfelel a helyettesítendő rendelkezésnek és a Felek abban kifejezett szándékának.

Mellékletek

1.sz. melléklet

Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Ocean Sailing SE (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) annak érdekében teszi közzé, hogy a tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelési folyamatainak érintettjeit (a továbbiakban: Érintettek), a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztassa az adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, időtartalmáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat Érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Ocean Sailing SE mint adatkezelő, az adatkezelések tekintetében magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A jelen adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a vmg-yachting.hu címen a hatályos Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) mellékleteként.
Az Ocean Sailing SE fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Amennyiben adatkezeléshez kapcsolódó kérdése, panasza lenne, kérjük, írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek bármelyikére.

Az Ocean Sailing SE adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2018. évi XXXVIII. törvény, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosítása

2. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Ocean Sailing SE

Székhely: 1118 Budapest, Regős utca 4. fszt. 3.
A szervezet nyilvántartási száma: 15.310.
Adószám: 18518296-1-43
Telefonszám: +36 20 273 8423
E-mail: info@vmg-yachting.hu

3. A vitorlás túrákon való részvételhez kapcsolódó adatkezelés

Az Ocean Sailing SE, mint Adatkezelő ügyfelei, illetve a szolgáltatás iránt érdeklődők esetében az alábbiakban felsorolt személyes adatokat kezeli nyilvántartási rendszereiben:

 • a név, telefonszám és email cím adatot kapcsolattartás és marketing célból kezeli az érintett hozzájárulása alapján a hozzájárulás visszavonásáig
 • a név, telefonszám, születési hely, születési idő és az útiokmány adatait a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódóan kezeli a Ptk. szolgáltatás teljesítésre vonatkozó előírásai alapján a szolgáltatás igénybevételétől számított 5 évig az esetleges jogérvényesítések miatt
 • Az Ocean Sailing SE a vitorlástúrák alkalmával a résztvevőkről kép-, videó- és hangfelvételeket készíthet, melyeket kizárólag reklámcélokra használ fel közösségi média felületein, vagyis facebook és youtube oldalán. Ezeket a felvételeket az érintettek hozzájárulása alapján a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Adattovábbítás:

Az Ocean Sailing SE a név és email cím adatokat a MailChimp szolgáltatást biztosító amerikai székhelyű Rocket Science Group szervereire továbbítja a hírlevelek kiküldése céljából.

A fentieken túl az Ocean Sailing SE a vitorlástúrák résztvevőinek személyes adatait (név, születési hely és idő, személyigazolvány szám) a nemzetközi hajózási előírásoknak megfelelően átadja az illetékes kikötő hatóságnak.

Az Ocean Sailing SE tájékoztatja azon adatközlőit, akik a szolgáltatás kiegyenlítéséhez banki átutalást választottak és számlát igényeltek, hogy a számla kiállításához szükséges személyes adatokat (név, lakcím) a számviteli törvény szerinti 8 évig kezelheti.

4. Az Ocean Sailing SE online felületeihez kapcsolódó adatkezelések

4.1. A vmg-yachting.hu szerver naplózása

A vmg-yachting.hu weblap meglátogatásakor a webszerver a felhasználó által regisztrált  adatokat nem rögzít.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a Tárhelypark Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A vmg-yachting.hu látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

Adatfeldolgozók:

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Google LLC (“Google”)1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült ÁllamokGoogle Analytics

4.2. A vmg-yachting.hu honlap saját cookie kezelése

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: egy hét

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Amennyiben megkeresné egyesületünket, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található űrlap igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az Ocean Sailing SE közösségi média felületein tett látogatás alkalmával, a látogatóra a közösségi médiumok saját adatkezelési tájékoztatói a mérvadók.

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés

Az Ocean Sailing SE és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

Az Ocean Sailing SE a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Ocean Sailing SE  az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Ocean Sailing SE a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Ocean Sailing SE a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Ocean Sailing SE az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Ocean Sailing SE és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen.

Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A Ocean Sailing SE mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

Az esetleges adatvédelmi incidenst a Ocean Sailing SE késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

6. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

6.1 Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére az Ocean Sailing SE megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa

6.2 Az érintett hozzáféréséhez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

6.3 Helyesbítés joga:

Az Ocean Sailing SE a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

6.4 Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Ocean Sailing SE indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

6.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Ocean Sailing SE korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Ocean Sailing SE az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.6 Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7 Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

6.10 Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Honlap: http://naih.hu;

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;

Telefon: +36-1-391-1400;

Fax: +36-1-391-1410;

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

* * *

Budapest, 2018. május 25.

Záradék:
Alulírott Megrendelő kijelentem, hogy az ÁSZF-nak az Ocean Sailing SE felelősségvállalását tartalmazó pontjára vonatkozóan külön is figyelemfelhívó tájékoztatásban részesültem és ezt követően azt kifejezetten elfogadom.

 

Dátum:Dátum:

Ocean Sailing SE

__________________________

Szervező

képv.: Méder Áron, elnök

__________________________

Résztvevő

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:________________________________

 

Név:________________________________

 

Lakcím:_____________________________

 

Lakcím:__________________________________
Szi.g. szám:__________________________

 

Sz.ig. szám:__________________________

 

ÁSZF